Welcome to Marketing Faculty -University of Finance and Marketing (UFM)
(028) 3997 2243 | khoamkt@ufm.edu.vn

VĂN BẢN, BIỂU MẪU HƯỚNG DẪN SINH VIÊN

Sinh viên Khoa Marketing tham khảo các loại văn bản, biểu mẫu do Khoa đăng tải tại đây

QUY ĐỊNH TRÌNH BÀY KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Hướng dẫn trình bày Khóa luận tốt nghiệp

(Dành cho sinh viên năm cuối, viết khóa luận tốt nghiệp)

ĐƠN ĐĂNG KÝ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Đơn đăng ký thực hiện nghiên cứu khoa học sinh viên

(Dành cho sinh viên năm 2, năm 3, năm 4 đăng ký NCKH)

QUY ĐỊNH TRÌNH BÀY THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP

Hướng dẫn trình bày Thực hành nghề nghiệp 1 và 2

(Dành cho sinh viên năm hai, ba)

BẢNG ĐIỂM RÈN LUYỆN

Bảng điểm chấm lại trên excel

(Dành cho sinh viên điều chỉnh điểm rèn luyện)