Welcome to Marketing Faculty -University of Finance and Marketing (UFM)
(028) 3997 2243 | khoamkt@ufm.edu.vn

Học bổng

Thông báo về danh sách dự kiến sinh viên bậc Cao đẳng Khóa C15, C16 được cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ đầu năm 2017 (học kỳ II, năm học 2016-2017)

Danh sách Học bổng dự kiến sinh viên bậc Cao đẳng Khóa C15, C16 được cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ đầu năm 2017 (học kỳ II, năm học 2016-2017) Xem danh sách học bổng tại đây Sinh viên vui lòng kiểm dò danh sách học bổng dự kiến. Mọi ý kiến…

Read More