Welcome to Marketing Faculty -University of Finace and Marketing (UFM)
083 997 22 43 | khoamkt@ufm.edu.vn

Thực hành nghề 1

TB: Danh sách phân nhóm thực hành nghề nghiệp 1, 2 năm 2017

Khoa Marketing gửi danh sách phân nhóm giảng viên hướng dẫn thực hành nghề nghiệp 1 (môn học Nguyên lý marketing) và thực hành nghề nghiệp 2 (môn học Nghiên cứu Marketing). Sinh viên xem thông báo theo danh sách và liên hệ với giảng viên để hẹn ngày hướng dẫn. Sinh viên xem lại kế…

Read More