Welcome to Marketing Faculty -University of Finance and Marketing (UFM)
(028) 3997 2243 | khoamkt@ufm.edu.vn

Thực hành nghề 1

TB: Danh sách phân nhóm THNN 1, 2 Học kỳ Hè 2017

Khoa Marketing gửi thông báo phân nhóm giảng viên hướng dẫn trong học kỳ hè 2017. Thực hành nghề nghiệp 1 – chương trình đào tạo DB, CLC Thực hành nghề nghiệp 1 – chương trình đào tạo đại trà Thực hành nghề nghiệp 2 – chương trình đào tạo đại trà Sinh viên xem…

Read More

TB: Danh sách phân nhóm thực hành nghề nghiệp 1, 2 năm 2017

Khoa Marketing gửi danh sách phân nhóm giảng viên hướng dẫn thực hành nghề nghiệp 1 (môn học Nguyên lý marketing) và thực hành nghề nghiệp 2 (môn học Nghiên cứu Marketing). Sinh viên xem thông báo theo danh sách và liên hệ với giảng viên để hẹn ngày hướng dẫn. Sinh viên xem lại kế…

Read More