Welcome to Marketing Faculty -University of Finace and Marketing (UFM)
083 997 22 43 | khoamkt@ufm.edu.vn

Thực tập tốt nghiệp

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp các khóa 13D

Khoa Marketing gửi thông báo về kế hoạch thực tập tốt nghiệp. Sinh viên xem và nắm tiến độ để thực hiện Danh sách giảng viên hướng dẫn sẽ được thông báo sau: 1. Kế hoạch thực tập CLC Khóa 13DMA – Quản trị Marketing 2. Kế hoạch thực tập ĐB Khóa 13DMA – Quản trị…

Read More