Welcome to Marketing Faculty -University of Finace and Marketing (UFM)
083 997 22 43 | khoamkt@ufm.edu.vn

Thực tập tốt nghiệp

TB: Nộp khóa luận tốt nghiệp các lớp 13D

Theo kế hoạch viết khóa luận tốt nghiệp của Khoa Marketing, sinh viên nộp bản chính thức cho giảng viên hướng dẫn từ ngày 22.5 đến 26.5. Theo đo khi nộp khóa luận sinh viên cần lưu ý: Khóa luận phải có nhận xét, ký tên và đóng dấu của doanh nghiệp thực tập. Trong…

Read More

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp các khóa 13D

Khoa Marketing gửi thông báo về kế hoạch thực tập tốt nghiệp. Sinh viên xem và nắm tiến độ để thực hiện Danh sách giảng viên hướng dẫn sẽ được thông báo sau: 1. Kế hoạch thực tập CLC Khóa 13DMA – Quản trị Marketing 2. Kế hoạch thực tập ĐB Khóa 13DMA – Quản trị…

Read More