Welcome to Marketing Faculty -University of Finance and Marketing (UFM)
(028) 3997 2243 | khoamkt@ufm.edu.vn

Cơ cấu tổ chức

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA MARKETING

Hiện nay Ban lãnh đạo của Khoa gồm có: 01 Trưởng khoa, 02 Phó trưởng khoa. Khoa được chia thành 02 tổ bộ môn:

– Bộ môn Marketing Cơ Sở

– Bộ môn Marketing Chuyên ngành

Dưới ban lãnh đạo và Thư ký Khoa, hỗ trợ các công việc trong khoa và các giảng viên tham gia vào các tổ bộ môn để đảm bảo công tác giảng dạy và chất lượng đào tạo

Chức năng của Khoa

 • Xây dựng, phát triển các chương trình đào tạo các bậc đại học, sau đại học và các khóa Marketing ngắn hạn chuyên sâu theo hướng hội nhập quốc tế, đáp ứng nhu cầu của xã hội và yêu cầu phát triển của nhà trường, của ngành và của đất nước.
 • Thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ đại học, sau đại học và ngắn hạn chuyên sâu thuộc lĩnh vực marketing, theo định hướng phát triển của Nhà trường và yêu cầu của các doanh nghiệp.7
 • Tổ chức thực hiện các họat động nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật trong nhà trường và với các cơ quan, doanh nghiệp, địa phương, với ngành và với các đối tác.
 • Nghiên cứu và triển khai các giải pháp nâng cao trình độ giảng viên và chất lượng đào tạo đối với sinh viên.
 • Tham gia hợp tác quốc tế trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực marketing.

Nhân sự của Khoa

Tính đến thời điểm tháng 1/2016, nhân sự khoa Marketing có 19 người, trong đó gồm: Tiến sĩ: 03 giảng viên; Thạc sỹ: 15 Giảng viên (trong đó có 01 GV đang làm nghiên cứu sinh); 01 thư ký khoa

Tổ chức Khoa

 • Cơ cấu tổ chức khoa Marketing gồm 1 Trưởng khoa, 2 Phó Trưởng khoa, 2 Trưởng Bộ môn, 2 Phó Trưởng Bộ môn, 1 Thư ký khoa và các giảng viên.
 • Hội đồng khoa học cấp Khoa: Đây là hội đồng chuyên môn, bao gồm các thành viên có trình độ chuyên môn trong khoa. Hội đồng khoa học cấp Khoa có nhiệm vụ tư vấn chuyên môn trong việc xây dựng chương trình đào tạo, đề cương môn học, giáo trình, công trình nghiên cứu khoa học thuộc khoa đảm trách.
 • Các Bộ môn thuộc khoa: Hiện nay khoa có 2 Bộ môn gắn với đặc thù giảng dạy của ngành Marketing và các chuyên ngành thuộc khoa:
 • Bộ môn Marketing cơ sở: Chịu trách nhiệm quản lý các môn học cơ sở ngành có liên quan đến marketing và các môn học thuộc ngành marketing.
 • Bộ môn Marketing chuyên ngành: Chịu trách nhiệm quản lý các môn học thuộc 3 chuyên ngành marketing.
 • Bên cạnh đó, khoa còn có tổ chức Đoàn, Hội sinh viên Khoa Marketing, Câu lạc bộ sinh viên khoa Marketing. Chủ nhiệm Câu lạc bộ Marketing do các sinh viên bầu và được khoa chấp nhận, cố vấn câu lạc bộ là giảng viên của khoa. Câu lạc bộ còn được sự hỗ trợ và cố vấn của một số đơn vị trong các hoạt động, đặc biệt là công tác học thuật.