Welcome to Marketing Faculty -University of Finance and Marketing (UFM)
(028) 3997 2243 | khoamkt@ufm.edu.vn

Danh mục/Thư mục tài liệu tham khảo

01/12/2016
432

Danh mục tài liệu tham khảo (reference) và Thư mục tài liệu tham khảo (bibliography) – Tạm gọi thế, giống nhau về nguyên tắc sắp xếp theo thứ tự abc theo tên tác giả và nó đều bao gồm các thông tin cơ bản giống nhau. Sự khác biệt chỉ là những gì được trích dẫn và không trích dẫn mà thôi.

Thư mục tài liệu tham khảo (bibliography) thường chứa tất cả các công trình được trích dẫn trong một bài nghiên cứu và cả các công trình khác mà tác giả tham khảo mà không được trích dẫn trong bài nghiên cứu nhưng là nền tảng để tác giả hình thành nên những ý tưởng, lập luận… của mình. Danh mục Tài liệu tham khảo (reference) bắt buộc chỉ bao gồm những tài liệu được trích dẫn trong bài nghiên cứu mà thôi. Bởi vậy có thể bạn phải đọc hàng trăm tài liệu để viết nên bài nghiên cứu nhưng bạn chỉ trích dẫn có 5 nguồn trong bài thì Danh mục tài liệu tham khảo chỉ được có 5 mà thôi.

Hiện tại, chuẩn APA của Hiệp hội Tâm lý học Hoa Kỳ (American Psychological Association), được sử dụng rộng rãi nhất trên toàn cầu và được tích hợp trong Microsoft Word qui định bắt buộc chỉ được dẫn nguồn khi có trích dẫn trong bài (chỉ dùng Reference) mà thôi.

Một điều rất đơn giản nhưng thực tế hầu hết các bạn học viên, sinh viên mà mình biết đều sai sót và bị điểm trừ không đáng về điều này.

Ts. Nguyễn Xuân Trường

[fbcomments]