Welcome to Marketing Faculty -University of Finance and Marketing (UFM)
(028) 3997 2243 | khoamkt@ufm.edu.vn

TB: Danh sách phân nhóm thực tập tốt nghiệp các khóa 13D và VB2 năm 2017

20/02/2017
374

Khoa Marketing gửi danh sách phân nhóm giảng viên hướng dẫn thực hành khóa luận theo nhóm. Sinh viên xem thông báo theo danh sách và liên hệ với giảng viên để hẹn ngày hướng dẫn.

Sinh viên xem lại kế hoạch thực tập tốt nghiệp tại đây

1. Các lớp khóa 13D CLC và DB

2. Các lớp khóa 13D đại trà

3. Lớp VB2K1MA:

[fbcomments]