Welcome to Marketing Faculty -University of Finance and Marketing (UFM)
(028) 3997 2243 | khoamkt@ufm.edu.vn

GIỚI THIỆU CÁC HỌC PHẦN THUỘC KHOA MARKETING

Trong các chương trình đào tạo Ngành Marketing, các học phần thuộc Khoa Marketing Quản lý thuộc Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: Kiến thức cơ sở của ngành, khối kiến thức chung của ngành, kiến thức chuyên ngành và kiến thức bổ trợ ngành, chi tiết như sau:

Kiến thức cơ sở của ngành

1. Nguyên lý marketing

1. Hành vi khách hàng

Kiến thức chung của ngành

1. Nghiên cứu marketing 1

2. Nghiên cứu marketing 2

3. Marketing dịch vụ

4. Marketing quốc tế

5. Quản trị marketing

6. Truyền thông marketing tổng lực(IMC)

Kiến thức chuyên ngành

1. Quản trị kênh phân phối

2. Quản trị sản phẩm

3. Quản trị giá doanh nghiệp

4. Internet marketing

5. Xây dựng kế họach marketing

6. Marketing ngân hàng

7. Marketing Thương mại 

8. Quản trị thương hiệu

9. Nhượng quyền thương hiệu

10. Quan hệ công chúng

11. Quảng cáo và khuyến mại

12. Tổ chức sự kiện

13. Marketing Công nghiệp

14. Marketing Dịch vụ

15. Quảng cáo

16. Marketing trên phương tiện truyền thông kỹ thuật số

17. Xây dựng kế hoạch truyền thông marketing

18. Đo lường trong marketing

19. Marketing mối quan hệ

20. Viết trong truyền thông

21. Sáng tạo thông điệp truyền thông

22. Marketing tại điểm bán

23. Quản trị doanh nghiệp truyền thông

Kiến thức bổ trợ ngành

1. Mỹ thuật ứng dụng trong Marketing

2. Tin học chuyên ngành (SPSS)

3. Đạo đức và Trách nhiệm xã hội trong marketing