Welcome to Marketing Faculty -University of Finance and Marketing (UFM)
(028) 3997 2243 | khoamkt@ufm.edu.vn

TB: Kế hoạch thực hành nghề 1 & 2 các lớp 15D và 14D năm học 2017

01/03/2017
437

Khoa Marketing gửi thông báo về kế hoạch thực hành nghề nghiệp 1 (môn học Nguyên Lý Marketing) và thực hành nghề nghiệp 2 (môn học Nghiên cứu Marketing). Sinh viên xem và nắm tiến độ để thực hiện

Danh sách giảng viên hướng dẫn sẽ được Khoa Marketing thông báo sau khi có danh sách sinh viên đăng ký học phần từ phòng đào tạo

  1. THNN1 – các lớp 15DMA, 15DQH, 15DMC
  2. THNN1 – các lớp CLC15DMA
  3. THNN2 – các lớp 14DMA, 14DQH, 14DMC
  4. THNN2 – các lớp CLC14DMA, DB14DMA
[fbcomments]