Welcome to Marketing Faculty -University of Finance and Marketing (UFM)
(028) 3997 2243 | khoamkt@ufm.edu.vn

TB: Nộp khóa luận tốt nghiệp các lớp 13D

21/05/2017
338

Theo kế hoạch viết khóa luận tốt nghiệp của Khoa Marketing, sinh viên nộp bản chính thức cho giảng viên hướng dẫn từ ngày 22.5 đến 26.5. Theo đo khi nộp khóa luận sinh viên cần lưu ý:

 1. Khóa luận phải có nhận xét, ký tên và đóng dấu của doanh nghiệp thực tập. Trong đó nội dung nhận xét
  của doanh nghiệp gồm có:
  – Thái độ chấp hành nội dung, quy định của doanh nghiệp
  – Thái độ của sinh viên trong công việc
  – Kỹ năng của sinh viên trong quá trình thực tập
  – Kiến thức chuyên ngành trong khóa luận và trong công việc
 2. Số lượng bản in và đĩa cần phải nộp: 02 bản in và 02 đĩa CD

Tất cả sinh viên khóa 13D và các sinh viên trả nợ khóa luận thực hiện nghiêm túc thông báo này.

[fbcomments]