Welcome to Marketing Faculty -University of Finance and Marketing (UFM)
(028) 3997 2243 | khoamkt@ufm.edu.vn

TB: Danh sách phân nhóm thực hành nghề nghiệp 1, 2 năm 2017

17/03/2017
467

Khoa Marketing gửi danh sách phân nhóm giảng viên hướng dẫn thực hành nghề nghiệp 1 (môn học Nguyên lý marketing) và thực hành nghề nghiệp 2 (môn học Nghiên cứu Marketing). Sinh viên xem thông báo theo danh sách và liên hệ với giảng viên để hẹn ngày hướng dẫn.

Sinh viên xem lại kế hoạch thực hành nghề 1 và 2 tại đây

1. Thực hành nghề 1 (Nguyên lý Marketing) các lớp 15D-CLC

2. Thực hành nghề 1 (Nguyên lý Marketing) các lớp 15D đại trà

3. Thực hành nghề 2 (Nghiên cứu Marketing) các lớp 15D-CLC và DB

4. Thực hành nghề 2 (Nghiên cứu Marketing) các lớp 14D Đại trà

[fbcomments]