Welcome to Marketing Faculty -University of Finance and Marketing (UFM)
(028) 3997 2243 | khoamkt@ufm.edu.vn

TB: Danh sách phân nhóm TTTN đợt 2 – 2017 (update 03.9)

04/09/2017
379

Khoa Marketing gửi thông báo danh sách phân nhóm và giảng viên hướng dẫn các lớp trong học kỳ hè 2017.

Sinh viên liên hệ với giảng viên hướng dẫn theo nhóm và thực hiện đúng quy định

Tải về: danh sách phân nhóm thực tập 12D, 13D, CLC13D, DB13D 

Lưu ý: Danh sách này là danh sách cập nhật mới nhất từ phòng Quản lý đào tạo (01.08.2017). Một số sinh viên trong thông báo cũ bị loại khỏi danh sách do không đủ điều kiện.

Danh sách bổ sung sinh viên các khóa 12D, 13D, 14D sau khi cập nhật kết quả học kỳ hè (update ngày 27.8)

Danh sách bổ sung sinh viên các khóa 12D, 13D, 14D sau khi cập nhật kết quả học kỳ hè (update ngày 03.9)

 

[fbcomments]