Mẫu đăng ký đề tài NCKH sinh viên 2021  
Hướng dẫn Trích dẫn và Tài liệu Tham khảo theo chuẩn APA  
Quy định hoạt động NCKH của sinh viên UFM 2017