Giải thưởng “Tài năng kinh tế trẻ” dành cho sinh viên lần thứ 13 – năm 2024  
UFM tổng kết hoạt động Nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2022  
Giải thưởng “Tài năng kinh tế trẻ” dành cho sinh viên lần thứ 12 – năm 2023  
QD phê đuyệt dề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên năm 2022  
Hội nghị Tổng kết Nghiên cứu khoa học sinh viên 2021  
Kế hoạch triển khai giải thưởng  
Quyết định công nhận sinh viên hoàn thành NCKH 2020  
Đánh giá hoạt động NCKH của sinh viên 2019  
Quyết định phê duyệt đề tài SVNCKH năm 2020  
Quyết định công nhận SV hoàn thành NCKH 2019