Nghiên cứu khoa học sinh viên vươn tầm quốc tế  
Danh sách Đề tài NCKH Sinh viên xét giải thưởng cấp trường 2019  
Tóm tắt các đề tài Sinh viên Nghiên cứu khoa học (Abstract) của KHOA  MARKETING năm 2018  
Danh Sách SV hoàn thành đề tài NCKH Năm 2017