CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI TRÀ

***

 

Năm bắt đầu tuyển sinh đại học: 2008

Mã lớp: **DQH*

 

DANH SÁCH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU

STT

TÊN
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

NĂM TUYỂN SINH

NĂM TỐT NGHIỆP

NỘI DUNG

CTĐT

MA TRẬN KỸ NĂNG

(CĐR)

SỐ LƯỢNG LỚP

MÃ LỚP

GHI CHÚ

1

Quản trị thương hiệu

2012

2016

Xem
chi tiết

 

01

12DQH

 

2

Quản trị thương hiệu

2013

2017

01

13DQH

 

3

Quản trị thương hiệu

2014

2018

Xem
chi tiết

 

01

14DQH

 

4

Quản trị thương hiệu

2015

2019

Xem
chi tiết

 

01

15DQH

 

2016

2020

02

16DQH1

16DQH2

* Lưu ý: Từ khóa nhập học 2016, Khoa Marketing phân chuyên ngành sau khi sinh viên học xong năm thứ 1 dựa trên nguyện vọng và kết quả học tập.

5

Quản trị thương hiệu

2017

2021

Xem
chi tiết

Xem
chi tiết

02

17DQH1

17DQH2

 

2018

2022

02

18DQH1

18DQH2

6

Quản trị thương hiệu

2019

2023

Xem
chi tiết

Xem
chi tiết

Chưa phân chuyên ngành