Chương trình Quản trị Thương hiệu bắt đầu tuyển sinh đại học từ năm 2008
Từ khóa nhập học 2016, Khoa Marketing phân chuyên ngành sau khi sinh viên học xong năm thứ nhất dựa trên nguyện vọng và kết quả học tập của sinh viên.