* Ghi chú:

1. Chương trình CLC Quản trị Marketing

Chương trình bắt đầu tuyển sinh đại học từ năm 2012. 

Từ 2012 - 2014 chương trình có tên là "Marketing Tổng hợp",T

Từ 2015 đến nay, chương trình  đổi tên thành "Quản trị Marketing"

2. Chương trình CLC Truyền thông Marketing

Chương trình bắt đầu tuyển sinh đại học từ năm 2021