CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ MARKETING

CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO

***

Năm bắt đầu tuyển sinh đại học: 2012

Mã lớp: CLC.**DMA*

 * Từ 2012 - 2014 chương trình đào tạo tên là "Marketing Tổng hợp", từ 2015 đến nay đổi tên thành "Quản trị Marketing"

 

DANH SÁCH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CLC 

CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ MARKETING

STT

TÊN
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

NĂM TUYỂN SINH

NĂM TỐT NGHIỆP

NỘI DUNG

CTĐT

MA TRẬN KỸ NĂNG

(CĐR)

SỐ LƯỢNG LỚP

MÃ LỚP

GHI CHÚ

1

Marketing tổng hợp

2012

2016

Xem
chi tiết

 

01

CLC.12DMA

 

2

Marketing tổng hợp

2013

2017

Xem
chi tiết

 

03

CLC.13DMA1

CLC.13DMA2

CLC.13DMA3

 

2014

2018

 

03

CLC.14DMA1

CLC.14DMA2

CLC.14DMA3

3

Quản trị Marketing

2015

 

Xem
chi tiết

Xem chi tiết

02

CLC.15DMA1

CLC.15DMA2

 

2016

 

02

CLC.16DMA1

CLC.16DMA2

4

Quản trị Marketing

2017

 

Xem
chi tiết

Xem
chi tiết

02

CLC.17DMA1

CLC.17DMA2

 

2018

 

05

CLC.18DMA1

CLC.18DMA2

CLC.18DMA3

CLC.18DMA4

CLC.18DMA5

5

Quản trị Marketing

2019

 

Xem
chi tiết

Xem
chi tiết

(Bảng 3)

12

CLC.19DMA1

CLC.19DMA2

CLC.19DMA3

CLC.19DMA4

CLC.19DMA5

CLC.19DMA6

CLC.19DMA7

CLC.19DMA8

CLC.19DMA9

CLC.19DMA10

CLC.19DMA11

CLC.19DMA12