CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ MARKETING

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI TRÀ

***

 

Năm bắt đầu tuyển sinh đại học: 2004

Mã lớp: **DMA*

 * Từ 2004 - 2014 chương trình đào tạo tên là "Marketing Tổng hợp", từ 2015 đến nay đổi tên thành "Quản trị Marketing"

 

DANH SÁCH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ MARKETING

STT

TÊN
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

NĂM TUYỂN SINH

NĂM TỐT NGHIỆP

NỘI DUNG

CTĐT

MA TRẬN KỸ NĂNG

(CĐR)

SỐ LƯỢNG LỚP

MÃ LỚP

GHI CHÚ

1

Marketing tổng hợp

2012

2016

Xem
chi tiết

 

02

12DMA1

12DMA2

 

2

Marketing tổng hợp

2013

2017

Xem
chi tiết

 

06

13DMA1

13DMA2

13DMA3

13DMA4

13DMA5

13DMA6

 

2014

2018

Xem
chi tiết

 

05

14DMA1

14DMA2

14DMA3

14DMA4

14DMA5

3

Quản trị Marketing

2015

2019

Xem
chi tiết

Xem
chi tiết

05

15DMA1

15DMA2

15DMA3

15DMA4

15DMA5

 

2016

2020

04

16DMA1

16DMA2

16DMA3

16DMA4

* Lưu ý: Từ khóa nhập học 2016, Khoa Marketing phân chuyên ngành sau khi sinh viên học xong năm thứ 1 dựa trên nguyện vọng và kết quả học tập.

4

Quản trị Marketing

2017

2021

Xem
chi tiết

Xem
chi tiết

02

17DMA1

17DMA2

 

2018

2022

02

18DMA1

18DMA2

5

Quản trị Marketing

2019

2023

Xem
chi tiết

Xem
chi tiết

06

19DMA1

19DMA2

19DMA3

19DMA4

19DMA5

19DMA6

Chưa phân chuyên ngành