Một số lưu ý:

Chương trình Quản trị Marketing là một trong những chương trình đầu tiên được Khoa Marketing tuyển sinh Đại Học từ năm 2004. 

Từ 2004 - 2014 chương trình đào tạo tên là "Marketing Tổng hợp",

Từ 2015 đến nay đổi tên thành chương trình đào tạo "Quản trị Marketing"

Từ khóa nhập học 2016, Khoa Marketing áp dụng phân chuyên ngành sau khi sinh viên học xong năm thứ 1 dựa trên nguyện vọng và kết quả học tập của sinh viên.