CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
TRUYỀN THÔNG MARKETING - 
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI TRÀ

***

Năm bắt đầu tuyển sinh đại học: 2014

Mã lớp: **DMC*

 

DANH SÁCH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

CHUYÊN NGÀNH: TRUYỀN THÔNG MARKETING

 

STT

TÊN
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

NĂM TUYỂN SINH

NĂM TỐT NGHIỆP

NỘI DUNG

CTĐT

MA TRẬN KỸ NĂNG

(CĐR)

SỐ LƯỢNG LỚP

MÃ LỚP

GHI CHÚ

1

Truyền thông Marketing

2014

2018

Xem
chi tiết

 

01

14DMC

 

 

2

Truyền thông Marketing

2015

2019

Xem
chi tiết

 

01

15DMC

 

2016

2020

02

16DMC1

16DMC2

* Lưu ý: Từ khóa nhập học 2016, Khoa Marketing phân chuyên ngành sau khi sinh viên học xong năm thứ 1 dựa trên nguyện vọng và kết quả học tập.

3

Truyền thông Marketing

2017

2021

Xem
chi tiết

Xem
chi tiết

02

17DMC1

17DMC2

 

2018

2022

02

18DMC1

18DMC2

4

Truyền thông Marketing

2019

2023

Xem
chi tiết

Xem
chi tiết

Chưa phân chuyên ngành