Để nâng cao chất lượng đào tạo, đảm bảo cung ứng nguồn nhân lực chất lượng trong lãnh vực Marketing đến các Doanh nghiệp. Khoa Marketing luôn phát triển và mở rộng các lãnh vực hợp tác với doanh nghiệp trong và ngoài nước. Tham khảo một số nội dung hợp tác cơ bản và liên hệ với chúng tôi để cùng phát triển nguồn nhân lực Marketing chất lượng.