DS phân Thực hành nghề nghiệp 1_Học kỳ 02.2023 (chính thức)  
Kế hoạch thực hành nghề nghiệp 1 (ĐH hệ Chính quy) HK2 năm 2023  
Phân nhóm Thực hành Nghề nghiệp 2 - Hệ Đại học CT Chuẩn và CLC, HK1/2023  
Kế hoạch thực hành nghề nghiệp 2 (Hệ ĐH Chương trình Chuẩn và CLC) HK1/2023  
Phân nhóm Thực hành Nghề nghiệp 1, 2 bậc Đại học và Thực tập Nghể nghiệp 2 bậc Cao Đẳng - Học kỳ 3 năm 2022  
Kế hoạch thực hành nghề nghiệp 1, 2 (Chương trình Đại trà hệ ĐH và Cao đẳng CLC khoá 19C) HK3 năm 2022  
[Cập nhật 30/05/2022] Kế hoạch và Phân nhóm Thực hành Nghề nghiệp 1, 2 các lớp Đại học Học kỳ 2 năm 2022  
Phân nhóm Thực tập Nghề nghiệp 1, 2 và Đồ án bậc Cao Đẳng, Đại học - Học kỳ cuối năm 2021  
Kế hoạch thực hành nghề nghiệp 1, 2 và Đồ án các lớp Cao đẳng, Đại học HK Cuối 2021  
Kế hoạch và Phân nhóm Thực tập Nghề nghiệp 2 Cao đẩng C19, Chương trình Chất lượng cao