Danh sách phân nhóm THNN1, THNN2, đồ án các lớp ĐH và CĐ, chương trình đại trà và CLC trong HK cuối 2020  
Kế hoạch thực hành nghề nghiệp 1, 2 các lớp Đại học đại trà và CLC HK Cuối 2020  
Kế hoạch thực hành nghề nghiệp 1, 2 các lớp Cao đẳng HK Cuối 2020  
Phân nhóm Thực hành Nghề nghiệp 1 - Hệ Đại học  
Phân nhóm Thực hành Nghề nghiệp 2 - Hệ Cao đẳng  
Kế hoạch Thực hành Nghề nghiệp 1 & 2, Thực tập Tốt nghiệp (bậc Đại học), Thực tập Nghề nghiệp 1 & 2 và Đồ án Tốt nghiệp (bậc Cao đẳng) - Học Kỳ Giữa năm học 2019  
Danh sách phân nhóm thực hành nghề nghiệp 1 & 2 (bậc Đại học), thực tập nghề nghiệp 1 & 2 và đồ án (bậc Cao đẳng) - Học Kỳ Giữa năm học 2019  
Kế hoạch Thực tập Nghề nghiệp 1, 2 và Đồ án Quản trị Marketing Bậc Cao Đẳng, chương trình Đại trà và Chất lượng cao  
Danh sách phân nhóm thực hành nghề nghiệp 1 & 2, đợt 1 năm 2019 bậc Đại học và Cao đẳng  
Kế hoạch Thực hành Nghề nghiệp 1 & 2 học kỳ đầu 2019 hệ Đại học