Kế hoạch và Phân nhóm Thực tập Cuối khóa hệ Đại học Đợt 3 - Học kỳ Cuối 2021  
Phân nhóm Thực tập Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học - Học kỳ cuối năm 2021  
Kế hoạch thực tập cuối khóa và viết KLTN (Đại học và Cao đẳng) - Đợt 3 (Học kỳ cuối) năm 2021  
[Cập nhật 23/03/2021] Phân nhóm Thực tập Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học - Học kỳ đầu, đợt 1 năm 2021  
  • 09/03/2021

[Cập nhật 23/03/2021] Phân nhóm Thực tập Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học - Học kỳ đầu, đợt 1 năm 2021

Danh sách phân nhóm sinh viên và giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học học kỳ đầu, đợt 1 năm 2021

Kế hoạch thực tập cuối khóa và viết KLTN (Đại học và Cao đẳng) - Đợt 1 năm 2021  
[Cập nhật 15/10/2020] Phân nhóm Thực tập Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học - Học kỳ cuối, đợt 2 năm 2020  
Kế hoạch thực tập cuối khóa và viết KLTN (Đại học và Cao đẳng) - Đợt 2 năm 2020  
Phân nhóm Thực tập Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học - Học kỳ đầu năm 2020  
Kế hoạch Thực tập Tốt nghiệp và Thực hành Nghề nghiệp Cao Đẳng, Đại học - Học kỳ đầu năm 2020  
Kế hoạch và Phân nhóm Sinh viên TTNN1&2, Đồ án QT Marketing, Thực tập Tốt nghiệp Cao đẳng và Đại học - Đợt 3, Học kỳ cuối 2019