Thông báo xét tuyển giảng viên năm 2021  
Kế hoạch triển khai đề án xét tuyển giảng viên 2021  
Thông báo xét tuyển giảng viên Ky 2.2020  
Công nhận trúng tuyển viên chức và mời ký hợp đồng làm việc  
Tổ chức triển khai thực hiện đề án xét tuyển giảng viên năm 2020.  
Thông báo về việc tiếp nhận giảng viên có trình độ tiến sĩ.  
Gia hạn thời gian nhận hồ sơ xét tuyển viên chức năm 2019.  
Kế hoạch tổ chức xét tuyển viên chức năm 2019  
Thông báo tuyển dụng Giảng viên UFM đợt 2 năm 2018  
Thông báo tuyển dụng Giảng viên UFM đợt 1 năm 2018