Ban hành Quy định sử dụng Thư viện  
Ban hành Nội quy Thư viện  
Ban hành Quy chế công tác sinh viên nội trú  
Ban hành quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên	 
Mẫu đăng ký đề tài NCKH Sinh viên 2021  
Hướng dẫn đánh giá THNN2  
Hướng dẫn đánh giá kết quả Thực hành nghề nghiệp 1  
Quy định SVNCKH Trường ĐH Tài chính-Marketing  
Hướng dẫn đánh giá KLTN và Phiếu chấm KLTN  
Mẫu thuyết minh đề tài NCKH Cấp trường 2020