QD Ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện SV 2023  
QD Ban hành Quy định về công tác tuyền thông tại trường  
  Quy định đào tạo Kỹ năng mềm tại Trường Đại học Tài chính - Marketing (áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2022 trở đi) (ban hành kèm theo Quyết định số 274/QĐ-ĐHTCM ngày 10/02/2023)  
Quy chế kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo học chế tín chỉ tại Trường Đại học Tài chính - Marketing (ban hành kèm theo Quyết định số 3447/QĐ-ĐHTCM ngày 30/12/2022)  
Quy định xét học theo chuyên ngành đào tạo đối với sinh viên trình độ đại học chính quy đào tạo theo tín chỉ và sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ đại học chính quy theo tín chỉ 1329/QĐ-ĐHTCM (ban hành kèm theo Quyết định số 37  
Ban hành Quy định sử dụng Thư viện  
Ban hành Nội quy Thư viện  
Ban hành Quy chế công tác sinh viên nội trú  
Quy định vế trích dẫn và chống đạo văn của Trường Đại học Tài chính - Marketing (ban hành kèm theo Quyết định số 857/QĐ-ĐHTCM ngày 25/3/2022)  
  Quy định hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học Tài chính - Marketing (ban hành kèm theo Quyết định số 845/QĐ-ĐHTCM ngày 24/3/2022)