CTĐT Quản trị Marketing 2019, 2020  
CTĐT Quản trị Marketing 2017, 2018  
CTĐT Quản trị Marketing 2015  
CTĐT Marketing Tổng hợp 2014  
CTĐT Marketing Tổng hợp 2013  
CTĐT Marketing Tổng hợp 2012