Phân nhóm Thực hành Nghề nghiệp 1 - Hệ Đại học  
Phân nhóm Thực hành Nghề nghiệp 2 - Hệ Cao đẳng  
Phân nhóm Thực tập Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học - Học kỳ đầu năm 2020  
Kế hoạch Thực tập Tốt nghiệp và Thực hành Nghề nghiệp Cao Đẳng, Đại học - Học kỳ đầu năm 2020  
Thư mời - Tham dự hội thảo “Ứng dụng Công nghệ số trong Nghiên cứu Marketing & Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Nghiên cứu Marketing cho doanh nghiệp”    
Kế hoạch và Phân nhóm Sinh viên TTNN1&2, Đồ án QT Marketing, Thực tập Tốt nghiệp Cao đẳng và Đại học - Đợt 3, Học kỳ cuối 2019  
Danh sách phân nhóm thực tập tốt nghiệp Học kỳ Giữa năm học 2019  
Kế hoạch Thực hành Nghề nghiệp 1 & 2, Thực tập Tốt nghiệp (bậc Đại học), Thực tập Nghề nghiệp 1 & 2 và Đồ án Tốt nghiệp (bậc Cao đẳng) - Học Kỳ Giữa năm học 2019  
Danh sách phân nhóm thực hành nghề nghiệp 1 & 2 (bậc Đại học), thực tập nghề nghiệp 1 & 2 và đồ án (bậc Cao đẳng) - Học Kỳ Giữa năm học 2019  
Kế hoạch Thực tập Nghề nghiệp 1, 2 và Đồ án Quản trị Marketing Bậc Cao Đẳng, chương trình Đại trà và Chất lượng cao