Đề cương CTĐT Truyền thông Marketing 2019  
Đề cương CTĐT Truyền Thông Marketing 2017  
Chương trình dạy học Truyền thông Marketing 2019  
Giới thiệu về chuyên ngành  
Chương trình dạy học Truyền thông Marketing 2017  
Đề cương CTĐT Truyền thông Marketing 2015