Chuẩn đầu ra CLC Quản trị Marketing 2018  
Chuẩn đầu ra CLC Quản trị Marketing 2017  
Giới thiệu chung về CTĐT Chất lượng cao ngành Marketing  
Đề cương học phần CLC (update 2017)  
Chuẩn đầu ra CLC - Quản trị Marketing