Đề cương CTĐT Quản trị Thương hiệu 2019  
Đề cương CTĐT Quản trị Thương hiệu 2017  
Đề cương CTĐT Quản trị Thương hiệu 2015